Letná škôlka

Galéria

Kids paradise Ružinov

Trieda žabky

Triedu Žabiek navštevujú naše najmladšie ratolesti, deti s najnižšou vekovou kategóriou (2 – 3 roky). Kapacita triedy je maximálne 23. Triedu vedú dve p. učiteľky s pedagogickým vzdelaním. Výchovno-vzdelávací jazyk je slovenský. Výchovu a vzdelávanie detí zabezpečujú kvalifikované učiteľky podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 a školského vzdelávacieho programu. V triede je vždy deťom i p. učiteľkám k dispozícii jedna alebo dve asistentky učiteľa. Edukačné aktivity sú prispôsobené veku detí a sú realizované výlučne hravou a zábavnou formou tak, aby detičky zabavili. Pozornosť v tomto veku udržiavame v časovom rozmedzí 20 – 30 minút. Aktivity sa počas celého dňa striedajú, deti majú dostatok priestoru na voľné hry i na organizované činnosti. Trieda je vybavená rôznymi hračkami s edukatívnym charakterom. P. učiteľky poskytujú deťom svoju náruč počas celého dňa a učia detičky základné sebaobslužné činnosti a pomáhajú im pri ich optimálnom rozvoji. Pravidelným čítaním kníh a rozprávaním príbehov si rozširujú deti slovnú zásobu a zlepšujú reč. Popoludňajší odpočinok trvá 2 hodiny.

Materská škola v Petržalke

Materská škola v Ružinove