Letná škôlka

Galéria

Kids paradise Ružinov

Trieda Motýliky

Trieda Motýliky má maximálnu kapacitu 18 detí a navštevujú ju deti vo veku 4-5 rokov. Triedu vedú dve p. učiteľky s pedagogickým vzdelaním. Výchovno-vzdelávací jazyk je slovenský. Výchovu a vzdelávanie detí zabezpečujú kvalifikované učiteľky podľa Štátneho vzdelávacieho programu a školského vzdelávacieho programu. Trieda je vybavená rôznymi podnetnými edukačnými materiálmi a výchovno-vzdelávacími pomôckami, ktorými si deti rozvíjajú logické myslenie, matematickú, predčitateľskú a prírodovednú gramotnosť. Okrem všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa umožníme deťom absolvovať nadštandardné aktivity v priestoroch našej školy. Pri výučbe detí používa pedagogický personál moderné vyučovacie metódy pomocou najnovších elektronických učebných pomôcok. Vytvárajú stimulujúce prostredie pre individuálny vývin našich detí. Odovzdávame im poznatky o zdravom spôsobe života, pestujeme v nich kladný postoj k svojmu zdraviu a k vytváraniu priateľských vzťahov s ostatnými deťmi a dospelými. Trieda má vstup na bočnú terasu a na priestrannú terasu zo zadnej strany s rozmerom 80m2 a krytím pred dažďom. Trieda sa nachádza na 1.poschodí v časti KIDSPARADISE2.Materská škola v Petržalke

Materská škola v Ružinove