Letná škôlka

Starostlivosť

Kids Paradise pripravila veselé a podnetné prostredie prispôsobené hrám a záujmom detí od útleho veku až po predškolákov. Deti sa môžu realizovať v rôznych činnostiach. Individuálnym prístupom pedagógov podporujeme jedinečnosť každého dieťaťa a rozvíjame jeho potenciál. Zameriavame sa na všestranný rozvoj detských schopností a zručností.

Ako to prebieha

pic02

Rozvoj zrakových schopností podporujeme prezeraním obrázkových knižiek, hrami s farebnými kockami. Deti pomenovávajú predmety, javy, činnosti a farby na obrázku, vyhľadávajú rovnaké dvojice obrázkov, rovnaké znaky dvojíc obrázkov a naopak, určujú rozdiely.

pic03

Reč a sluch, vnímanie a porozumenie materinského i cudzieho jazyka.
Deti podnecujeme k pomenovávaniu vecí, k slovnému vyjadrovaniu a k premýšľaniu. Dieťa sa naučí správne pomenovať predmety, tvorí vety a súvetia, používa správne slovné druhy. Cibríme tým vývoj reči dieťaťa.

pic04

Sluch – počúvaním rozprávok, pesničiek, samotným spievaním a riekankami sa dieťaťu zlepšuje vnímanie zvukov a rytmiky reči nielen v materinskom jazyku. Jedinečný potenciál malého dieťaťa je naplno využitý pri osvojovaní cudzích jazykov. Kids Paradise ponúka možnosť komunikácie v dopoludájších hodinách výlučne v anglickom jazyku a v popoludájšom krúžku iný cudzí jazyk (pri dostatočnom záujme napr. nemecký jazyk). Prostredníctvom hier primeraných veku sa deti naučia pozornejšie a uvedomelo počúvať. Konkrétny pedagóg komunikuje s deťmi v jednom jazyku (1 jazyk – 1 učiteľ)

pic05

Jemná motorika – okrem každodenných sebaobslužných činností ako obliekanie, hygiena a pod. sú na rozvoj jemnej motoriky dôležité tvorivé ručné práce, hry so skladačkami, stavebnicami, korálkami a rôzne výtvarné činnosti.

pic06

Priestorová predstavivosť sa zdokonaľuje pri hrách v interiéri ale tiež počas vychádzok a výletov do okolia. V triede si deti stavajú a skladajú rôzne útvary na základe ekvivalentov z bežného života. Pomenovávajú čo zložili, pracujú s fantáziou ale i podľa predlohy, priraďujú pojmy vysoko, nízko, hore, dolu, pred, nad, a iné.

pic07

Základy matematiky – pri hrách sa deti učia porovnávať, v závislosti na zrelosti i počítať, vytvárajú si predstavy o množstve. Upevnia si pojmy málo, veľa, menej, viac a podobne.

pic08

Vnímanie času je pre deti predškolského veku stále zložité. Pochopeniu predstavy o plynutí času napomáhame deťom dodržiavaním štruktúry dňa. Deti si postupne uvedomujú, že každá činnosť má svoje miesto i čas. Pravidelnosť vnímajú deti veľmi pozitívne.

Rozvrh dňa

6:30 - 8:00Príchod detí, voľné hry
8:00 - 8:50Cvičenie
8:50 - 9:30Hygiena a desiata
9:30 - 10:30Riadený výukový blok
10:30 - 11:50Pobyt vonku
11:50 - 12:30Hygiena, obed
12:30 - 14:30Príprava na odpočinok, odpočinok, väčšie deti počúvanie hudby, rozprávok, relaxácia
14:30 - 15:00Hygiena a olovrant
15:00 - 16:30Krúžky
16:30 - 17:30Voľné hry, odchod detí

Popoludňajšie aktivity – krúžky

Popoludňajšie aktivity sú vedené formou krúžkov, ktoré sú obmieňané podľa záujmu rodičov a tematicky podľa ročných období. Deti sa môžu učiť základy nemčiny, modelovať z hliny, pracovať so štetcom a farbami, či zoznámiť sa s ďalšími zaujímavými výtvarnými technikami. Pod vedením lektorov môžu nacvičovať divadelné predstavenie, tancovať (Zumba, moderný tanec, balet…), korčuľovať sa, plávať, hrať futbal…

Plánujeme organizovať rôzne výlety do prírody, za zvieratkami, tiež exkurzie, divadelné predstavenia, návštevy výstav detských ilustrácií a ine.

O zdravý vzduch Vašich detí sa staráme čističkou vzduchu s generátorom záporných iónov Therapy Air® iOn od firmy Zepter International.

Materská škola v Petržalke

Materská škola v Ružinove