Letná škôlka

Galéria

Kids paradise Ružinov

Trieda včielky

Trieda Včielok má maximálnu kapacitu 9 detí. Triedu vedú dve p. učiteľky s pedagogickým vzdelaním. Výchovno-vzdelávací jazyk je slovenský. Výchovu a vzdelávanie detí zabezpečujú kvalifikované učiteľky podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 a školského vzdelávacieho programu. Deti najstaršej vekovej kategórie plnia povinné predprimárne vzdelávanie a pripravujú sa na nástup do 1. ročníka. Trieda je vybavená rôznymi podnetnými edukačnými materiálmi a výchovno-vzdelávacími pomôckami, ktorými si deti rozvíjajú logické myslenie, matematickú, predčitateľskú a prírodovednú gramotnosť. Pracujú individuálne, frontálne i v skupinách, čím sa učia vzájomnej spolupráci a schopnosti porozumieť iným. Počas edukačného procesu využívajú p. učiteľky, okrem pomôcok, aj prácu s magnetickou tabuľou, pracovnými listami, interaktívnymi knihami alebo vlastnými pracovnými zošitmi, ktoré má každý predškolák. Absolvujú krúžok anglického jazyka, gymnastiky, krúžok šikovných rúk a zúčastňujú sa rôznych športových výcvikov – lezecká
stena, kurz kolieskových korčúľ, kurz korčuľovania na ľade alebo lyžiarsky výcvik. Zároveň dbáme na individuálny osobnostný rozvoj každého dieťaťa a podnecujeme deti k vzájomnej spolupatričnosti, empatii a poskytujeme im priestor pre vzdelanie, hru, zdravý duševný a telesný rozvoj.

Materská škola v Petržalke

Materská škola v Ružinove