Letná škôlka

Galéria

Kids paradise Ružinov

Trieda včielky

Trieda Včielky (predškoláci) má maximálnu kapacitu 17 detí. Triedu vedú dve p. učiteľky s pedagogickým vzdelaním. Výchovno-vzdelávací jazyk je slovenský. Výchovu a vzdelávanie detí zabezpečujú kvalifikované učiteľky podľa Štátneho vzdelávacieho programu a školského vzdelávacieho programu. Deti najstaršej vekovej kategórie (5-6 rokov) plnia povinné predprimárne vzdelávanie a pripravujú sa na nástup do 1. ročníka. Trieda je vybavená rôznymi podnetnými edukačnými materiálmi a výchovno-vzdelávacími pomôckami, ktorými si deti rozvíjajú logické myslenie, matematickú, predčitateľskú a prírodovednú gramotnosť. Pracujú individuálne, frontálne i v skupinách, čím sa učia vzájomnej spolupráci a schopnosti porozumieť iným. Počas edukačného procesu využívajú p. učiteľky, okrem pomôcok, aj prácu s magnetickou tabuľou, interaktívnou tabuľou, pracovnými listami, interaktívnymi knihami alebo vlastnými pracovnými zošitmi, ktoré má každý predškolák. Absolvujú rôzne krúžky podľa ponuky MŠ. Zároveň dbáme na individuálny osobnostný rozvoj každého dieťaťa a podnecujeme deti k vzájomnej spolupatričnosti, empatii a poskytujeme im priestor pre vzdelanie, hru, zdravý duševný a telesný rozvoj. Trieda sa nachádza na 1.poschodí v časti KIDSPARADISE2.Materská škola v Petržalke

Materská škola v Ružinove