Letná škôlka

Letná škôlka v Kids Paradise

Letná škôlka je otvorená 8 kalendárnych týždňov, v dátume od 1.7.2024 – 23.8.2024 v Petržalke aj v Ružinove. Prevádzková doba je od 7:00 – 17:00 hod.

Na Letnú škôlku je potrebné podať prihlášku (nájdete ju v sekcii Dokumenty) na príslušnú prevádzku, kontaktovať sa o voľných kapacitách, dohodnúť si termín nástupu a dĺžku pobytu. Do Letnej škôlky je možné prijať aj deti, ktoré našu MŠ nenavštevovali počas šk. roka (viď rozdielny cenník). Počas letných mesiacov nerealizujeme adaptáciu detí. Kapacita Letnej škôlky je v oboch prevádzkach počas leta obmedzená. V prípade ďalších informácii kontaktujte príslušné prevádzky na kontaktoch uvedených nižšie.

Typ pobytu: celodenný, poldenný, týždenný.

Prihlášku do Letnej škôlky v Ružinove posielajte na mail: stanislava.slovakova@kidsparadise.sk

Prihlášku do Letnej škôlky v Petržalke posielajte na mail: vysehradska@kidsparadise.sk

Cena (bez stravy) pre deti, ktoré našu MŠ navštevujú počas šk. roka (bez ohľadu na vek):

Celodenná forma 4 kalendárne týždne 399 €
Celodenná forma 1 kalendárny týždeň 139 €
Poldenná forma 4 kalendárne týždne 269 €
Poldenná forma 1 kalendárny týždeň 90 €

Cena (bez stravy) pre deti, ktoré našu MŠ nenavštevujú počas šk. roka (bez ohľadu na vek):

Celodenná forma 4 kalendárne týždne 429 €
Celodenná forma 1 kalendárny týždeň 159 €
Poldenná forma 4 kalendárne týždne 289 €
Poldenná forma 1 kalendárny týždeň 100 €

Týždňom sa rozumie 5 po sebe nasledujúcich pracovných dní od pondelka až do piatku. Týždeň nie je možné rozdeliť na samotné pracovné dni.

Zámena týždňov počas trvania Letnej škôlky nie je možná.

Stravná jednotka na deň je 5,20€ (platí sa po ukončení kalendárneho mesiaca).

Letnú škôlku je potrebné uhradiť vopred, najneskôr k 1. dňu v mesiaci, na základe vystavenej faktúry.

Materská škola v Petržalke

Materská škola v Ružinove